Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre merkezi (21.04.2011 G.K.) Mevlana Caddesi Merkez Efendi Mahallesi Tercüman Sitesi A-10 Blok K:8 D:36 Cevizlibağ – Zeytinburnu – İstanbul'da olmak üzere MÜYA-BİR Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu Meslek Birliği, "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük"ün 7 nci maddesi uyarınca fonogram yapımcıları alanında faaliyet gösterir

Tanımlar

Madde 2- Bu Tüzük'te

Bakanlık: Kültür Bakanlığı

Federasyon: Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları birlikleri üst kuruluşları

Birlik: Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği

Kanun: 05/12/1951 Tarihli ve 5646 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Tüzük: Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve Federasyonları Hakkında Tüzük

Bağlantılı hak sahibi: Tespitlerin haklarına komşu hak sahibi olan Fonogram yapımcıları

Mali hak sahibi: Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.

Birliğin Amacı

Madde 3- Müya-Bir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliğinin amacı:

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 80 maddesi uyarınca Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden ve eser sahipleriyle ve icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini devir alan fonogram yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak tazminat ve fonogramların kullanılmasından kaynaklanan ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

b) Fonogram yapımcılarının ve fonogram yapımcılığının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlama, fonogramların izinsiz olarak çoğaltılmasını ve kullanılmasını önlemek için mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Birliğin Kurulması

Madde 4-Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 5 Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler. Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel Kişilik

Madde 6- Bu Birlik, 5846 sayılı Kanunun 4630 sayılı Kanun ile mevcut 42 inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tıp Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı

Madde 7- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet İzni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin Temsili ve Haklarının Takibi

Madde 8- Birlik; kamu kuruluşları,gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde,birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde,üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Bağlantılı hak sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

Bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez

Tespitleri izlemek
Madde 9- Birlik, üyelerine ait tespitlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar İçin gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin Faaliyetleri

Madde 10- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

b) Üyelerinin tespitlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak.

c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

g) Üyelerinin tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h) Üyelerinin tespitlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,

i) Meslek Birliğinin özeliğine göre yapılacak diğer faaliyetler;

1) Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yapacağı karşılıklı anlaşmalar uyarında, eser sahibinin haklarına bağlantılı hak sahibi yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve/veya yabancı ülkelerin yasalarına göre kurulmuş tüzel kişilerin haklarını Türkiye'de korumak, izlemek, onlar adına doğacak tazminat ve eser sahibinin haklarından kaynaklanan ücretlerin tahsilini sağlamak.

2) Tespitleri içeren fonogramları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı alınacak yasal önlemler ve yapılacak mücadele konusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre kurulmuş başka meslek birliklerinden dileyenlerle işbirliği yapmak.

3) Tespitleri içeren fonogramları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı yasal önlemler alınması ve mücadele edilmesi için; Birlik üyelerinden ve Birlik üyesi olmamakla birlikte konuya ilişkin menfaatleri olan diğer gerçek ve tüzel kişilerden dileyenlerin, dilediği ölçülerde katılabileceği bir fon oluşturmak ve bu fonda toplanacak gelirleri, söz konusu yasal önlemleri sağlamak ve yasal işlemleri yapmak amacıyla harcamak.

Meslek Birliğinin Kurucuları

Madde 11- Meslek Birliğinin kurucuları ekteki Listede yer almaktadır. (Ek 1)

Kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numaraları, birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 12 - Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanmaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasasına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu Birliğe üye olanlar, tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Fonogram yapımcıları yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. Üyeler, genel kurulca belirlenen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler. (21.04.2011 G.K.) Genel Kurulca giriş ödentisi 10.000,00 T.L. ve yıllık ödenti aylık 60,00 T.L. olmak üzere yıllık toplam 720,00 T.L. olarak belirlenmiştir.

Üyelik Türleri


Madde 13-
Birlikte, asıl üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç tür üyelik vardır.

Asil Üye

Madde 14- Birliğe asil üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a) Bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak, (21.04.2011 G.K.) Aday üyelerin asil üye olabilmesi için, yıllık (resmi takvim yılı esas alınarak) en az 150.000,00 Bandrol makbuzu ile birlikte Kültür Bakanlığı'nın baskı onayı verdiği fabrika faturalarını (CD-MC-SD-DVD- vs.) MÜYA-BİR'e sunmuş olmak ve dijital ortamda bulunan MÜYA-BİR repertuarının aylık çalınma, dinlenme ve indirilme toplamının en az % 3 oranını temsil etmek.

d) Yapımcı bakımından, en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak.

Yararlanan Üye


Madde 15-
Yararlan üyeler aşağıda gösterilmiştir:

a) Fonogramı meydana getirmeyen ancak miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan fonogramı mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.

Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Aday Üyeler


Madde 16-
14 üncü maddenin (d) bendinde sayılanlar altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, Yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.

Üyelik Başvurusu ve Kabul


Madde 17-
Üye olmak İsteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden ibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

Üyeliğe kabul edilenler, asıl yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Üyelik Uyuşmazlığı


Madde 18-
Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık karan ile çözümlenir, Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.

Üyeliğinin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

Madde 19- Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak deflerden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

Üyelikten Çekilme


Madde 20-
Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz


Madde 21-
Asıl yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:

a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,

b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,

c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek.

d) Asıl Üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları

Birlik Organları

Madde 22- Birliğin zorunlu organları şunlardır:

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

d) Teknik-bilim kurulu,

e) Haysiyet kurulu,

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyarı organlar oluşturulabilir.Bu organların kuruluş şekli ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1-Yasadışı Ses Taşıyıcılarını Önleme Komisyonu

Yasadışı Ses Taşıyıcılarını Önlemen Komisyonu, Birlik Genel Kurulunca iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç asıl ve üç yedek ve Birlik Yönetim Kurulunca seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bu Komisyona; Birliğin Yönetim Kurulunca seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bu Komisyona; Birliğin Yönetim Kuruluna, Denetleme Kuruluna, Teknik-Bilim Kuruluna, Haysiyet Kuruluna seçilmiş üyeleri de seçilebilir. Birlik genel Kurulunca seçilen üyeleri, üç asıl, üç yedek olmak üzere, her Genel Kurul toplantısında seçilirler. Görevleri, bir sonraki Genel kurul Toplantısında kadar devam eder. Yasadışı Ses Taşıyıcılarını Önleme Komisyonu, Birliğin her Genel Kurulunu İzleyen iki hafta içinde, asıl üyelerin arasından bir başkan seçer. Yasadışı Ses Taşıyıcılarını Önleme Komisyonunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1.01) Üyeleri tarafından gerçekleştirilen tespitleri içeren fonogramları ve diğer ses taşıyıcılarını izinsiz olarak çoğaltan, dağıtan, yayan ve her biçimde ticarette konu edenlere karşı yapılacak mücadeleyi tasarlar ve koordine eder.

1.02) Üyeleri tarafından gerçekleştirilen tespitleri içeren fonogramları ve diğer ses taşıyıcılarını izinsiz olarak çoğaltan, dağıtan, yayan ve her biçimde ticarete konu edenlere karşı önlemler alınması ve mücadele edilmesi için; Birlik üyelerinin veya bu konuda mücadele eden diğer meslek birliklerinin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin imkanları ölçüsünde katılabileceği bir fon oluşturulması ve bu fonda toplanacak gelirin söz konusu yasal önlemlerin sağlanması ve yasal işlemlerin yapılması amacıyla harcanması konularında danışmanlık yapar, koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunur.

2- İzleme ve Tespit Komisyonu

İzleme ve Tespit Komisyonu Birlik Genel Kurulunca iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç asıl ve üç yedek ve Birlik Yönetim Kurulunca seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Bu Komisyon; Birliğin Yönetim Kuruluna, Denetleme Kuruluna, Teknik-Bilim Kuruluna, Haysiyet Kuruluna seçilmiş üyeleri da seçilebilir.

Birlik Genel Kurulunca seçilen üyeleri, üç asıl, üç yedek olmak üzere, her Genel Kurul toplantısında seçilirler.

Görevleri, bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar devam eder. Birlik Yönetim Kurulunca seçilen üyeleri üç asıl üç yedek olmak üzere her Genel Kurul Toplantısını izleyen bir hafta içinde seçilirler.

Görevleri, bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar devam eder. İzleme ve Tespit Komisyonu, Birliğin her Genel Kurulunu izleyen iki hafta içinde, asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

İzleme ve Tespit Komisyonun görevleri: Bağlantılı hakları üyelerine ait olan fonogramların radyo ve televizyonlar ile otel, lokanta, bar diskotek mağaza vb. kamuya açık alanlarda kullanımının yazılı izne bağlanabilmesi ve Birlik koruması altında bulunan fonogramları izinsiz yayınlayan kişi ve kurumlarla yasalar çerçevesinde mücadele etmek için her türlü izleme ve tespit çalışmalarını yapmaktır.

Genel Kurul

Madde 23- Genel kurul birliklerin asıl üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 24- Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,

d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

e) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağdamak,

f) Yönetim kurulunun hesaplarını İncelemek ve ibra etmek,

g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde aynı haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

i) Birlik tüzüğündeki değişiktik önerleri île yönerge önerilerini karara bağlamak,

j) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,

k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,

l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,

n) Üyelerine ait tespitlerin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

o) Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

Genel Kurula Uygulanacak Hükümler

Madde 25- Tüzüğün "Genel kurulun toplanması" başlıklı 23 üncü, "Genel kurulun toplantıya çağrılması" başlıklı 24' üncü ve Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü" başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.

Yönetim Kurulu

Madde 26- Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayılı

Madde 27- Yönetim kurulu, en az üç üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 28- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,

b) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,

e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,

f) Bir tespit üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,

g) Asıl üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak,

h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,

i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, tespit sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

j) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,

k) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkta işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,

l) Kanunun 81 'inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,

m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması hainde, Kanunun 75' inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,

n) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin Temsili

Madde 29- Birlikler yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir. Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir. Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme Kurulu

Madde 30- Denetleme kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 31- Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.

Teknik-Bilim Kurulu

Madde 32 - Teknik-bilim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulunun Görevleri

Madde 33- Teknik-bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Kurul Başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.

Haysiyet Kurulu

Madde 34- Haysiyet kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulunun Görevleri

Madde 35- Haysiyet kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.

Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz edilebilir.
İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 36- Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanınca Bakanlığa ve valiliğe, valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirir.

Merkez Müdürlüğü ve Şubeler

Madde 37- Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir.

Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.

Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.

Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Hesap Dönemi

Madde 38-Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesini kabulüyle sona erer.

Birliğin hesap donemi, Ocak ayıran birinci gününden başlamak özere bir takvim yılıdır.

Birliğin Gelirleri

Madde 39- Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,

b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,

c) Yayın gelirleri,

d) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,

e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,

f) Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri,

g) Diğer gelirler.

Yetki Belgesi

Madde 40- Üyelerin yetki belgesinde belirttiği tespitlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler, Kanunun 20nci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesini Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin ilişkin açık yetki verilir.

Sözleşmelerde Göz önünde Bulundurulacak Ölçütler

Madde 41- Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde tespitlerin kullanıma ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:

a) Eserlerin topluma yaygı bir şekilde iletimde devamlılık sağlanması,

b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,

c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,

d) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,

e) Eserlerin kullanım sıklığı,

f) Pazar oranı,

g) Kullanılan her eser başına ücret,

h) Sabit ücret,

i) Saniye veya dakika bazında birim ücret, gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.

Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 42- Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi aracılığıyla öngörülebilir.

Dağıtım

Madde 43- Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.

Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler

Madde 44- Yönetim, denetleme teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, Kendiliğinden Dağılmış Sayılma ve Tasfiye

Madde 45-Tüzüğün "Genel kurul kararıyla fesih" başlıklı 43 üncü "Mahkeme kararıyla fesih" baçlıklı 44 üncü, "Kendiliğinden dağılmış sayılma" başlıklı 45 inci ve Tasfiye başlıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik içinde uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Defter ve kayıtlar

Madde 46- Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.

a) Asıl üye defteri,

b) Yararlanan üye defteri,

c) Aday üye defteri,

d) Yönetim Kurulu karar defteri,

e) Gelen ve Giden evrak defterleri,

f) Gelir ve gider defteri,

g) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

h) Demirbaş defteri.

Birlik çalışma ve hizmetlerin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir.

Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

Tespitlerin Bir Örneğinin Birliğe Verilmesi

Madde 47- Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri tespitlerin bir örneğini, çoğaltılmamış olanların ise, işitsel olarak yeniden dinlenmeye uygun fiziksel ortamlara kayıt edilmiş biçimlerini Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.

Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.

YEDİNCİ BÖLÜMÜ

Son Hükümler

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

Madde 48- Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.
Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

Bakanlığın Denetimi

Madde 49-Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir.Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri ,hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yapılan denetim sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık Gözlemci

Madde50- Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili Mevzuat

Madde 51- Bu Müya-Bir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Birliği Tüzüğü'nde hüküm bulunmayan hallerde ''Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük''hükümleri uygulanır.

Yönergeler


Madde 52-
Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürürlük


Madde 53-
Bu Tüzük, Bakanlığın mevzuata uygun bulması ve Müya-Bir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Birliği Genel Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.