Müya-Bir Üyelik Türleri

TÜZÜK Madde 13- Birlikte, asıl üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç tür üyelik vardır.

Asil Üye

TÜZÜK Madde 14- Birliğe asil üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

  • a) Bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak,
  • b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak, (24.03.2015 G.K.) Aday üyelerin asil üye olabilmesi için, yıllık (resmi takvim yılı esas alınarak) en az 50.000 Bandrol makbuzu ile birlikte Kültür Bakanlığı'nın baskı onayı verdiği fabrika faturalarını (CD-MC-SD-DVD- vs.) MÜYA-BİR'e sunmuş olmak.
  • d) Yapımcı bakımından, en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak.

*:17.08.2021 Tarihli Genel Kurulda Alınan Karar Uyarınca;

Asil Üyeliğe Geçiş Kriteri İçin

-Bir takvim yılı (01.01.-31.12) içinde ilgili üyenin Meslek Birliğimizce hak takibi yapılan (bu yönde tüm evrakları eksiksiz olan) repertuarı kapsamında, dijital mecra gelirinin (şüpheye yer bırakmayacak şekilde sunulan belgeye dayalı olarak) en az 30.000,00 TL olması.


Yararlanan Üye

TÜZÜK Madde 15- Yararlan üyeler aşağıda gösterilmiştir:

  • a) Fonogramı meydana getirmeyen ancak miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan fonogramı mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler
  • b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.
    Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Aday Üyeler

TÜZÜK Madde 16- 14 üncü maddenin (d) bendinde sayılanlar altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, Yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.