Müya-Bir'e Üye Olmak İçin

TÜZÜK Madde 12 - Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanmaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasasına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu Birliğe üye olanlar, tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Fonogram yapımcıları yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. Üyeler, genel kurulca belirlenen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler. (24.03.2015 G.K.) Genel Kurulca yeni üye giriş ödentisi 20.000,00 T.L. ve yıllık ödenti aylık 80,00 T.L. olmak üzere yıllık toplam 960,00 T.L. olarak belirlenmiştir. Giriş ödentisinin ödendiğine dair belgenin sunulmaması halinde asla üyelik işlemleri başlatılmayacaktır.

MÜYA-BİR' Üyelik Başvurusu ve Kabulü

TÜZÜK Madde 17- Üye olmak İsteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden ibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

Üyeliğe kabul edilenler, asil, yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

MÜYA-BİR Üyeliğinin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

TÜZÜK Madde 19- Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak deflerden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

Üyelikten Çekilme

TÜZÜK Madde 20- Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz

TÜZÜK Madde 21- Asıl yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:

  • a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
  • b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
  • c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek.
  • d) Asıl Üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.

Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.